Biblia Warszawska Biblia Greckiej Nestle-Aland Biblia      Nowego Świata Biblia Gdańska

Biblia Greckiej

Textus Receptus
1 Mt 17,21 Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. [nie ma] [nie ma] Mt.17,21 Ale ten rodzaj nie wychodzi, tylko przez modlitwę i przez post. Mt 17,21 touto de to genov ouk ekporeuetai ei mh en proseuch kai nhsteia
2 Mt 18,11 Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. [nie ma] [nie ma]

Mt 18:11 Przyszedł bowiem Syn człowieczy, aby zbawił to, co było zginęło.

Mt. 18,11 hlyen gar o uiov tou anyrwpou swsai to apolwlov

3

Mt 23,14  [Biada wam uczeni w Piśmie i fary-zeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw; dlatego otrzymacie surowszy wyrok.]

[zob. “[ ]” to znaczy, że nie powinny być]

[nie ma] [nie ma]

Mt 23,14  Biada wam, nauczeni w Piśmie i Fary-zeuszowie obłudni! iż pożeracie domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw, dlatego cięższy sąd odniesiecie.

Mt 23,14 ouai umin grammateiv kai farisaioi upokritai oti kleiete thn basileian twn ouranwn emprosyen twn anyrwpwn umeiv gar ouk eisercesye oude touv eisercomenouv afiete eiselyein

4

Mk 7,16 Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

[nie ma] [nie ma]

Mk 7,16 Jeźli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha!

Mk 7,16 ei tiv ecei wta akouein akouetw

5

Mk 9,44  Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.

[nie ma] [nie ma] Mk 9,44  Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.

Mk 9,44 opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

6

Mk 9,46 Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie,

[nie ma] [nie ma] Mk 9,46 Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.

Mk 9,46 opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

7 Mk 11,26  Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. [nie ma] [nie ma]

Mk 11,26 Bo jeźli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, nie odpuści wam upadków waszych.

Mk 11,26 ei de umeiv ouk afiete oude o pathr umwn o en toiv ouranoiv afhsei ta paraptwmata umwn

8

Mk 15,28 I wypełniło się Pismo, które mówi: Zaliczono go w poczet bezbożników.

[nie ma] [nie ma] Mk 15,28  I wypełniło się Pismo, które mówi: Z złoczyńcami jest policzony.

Mk 15,28 kai eplhrwyh h grafh h legousa kai meta anomwn elogisyh

9

Mk 16,9-20 I powsta-wszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów...

[nie ma] [nie ma]

Mk 16,9-20  A Jezus, gdy zmartwychwstał raniuczko pierwszego dnia po sabacie, ukazał się naprzód Maryi Magdalenie, z której był wygnał siedm dyjabłów...

Mk 16,9-20  anastav de prwi prwth sabbatou efanh prwton maria th magdalhnh af hv ekbeblhkei epta daimonia...

10

Łk 17,36  Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.

[nie ma] [nie ma] Łk 17,36 Dwaj będą na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

Mk 17:36  [nie ma]

11

Łk. 23,17 A miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich świętem.

[nie ma] [nie ma] Łk 23,17 A musiał im Piłat wypuszczać jednego na święto.

Łk 23,17 anagkhn de eicen apoluein autoiv kata eorthn ena

12

Łk 7,53 - J 8,11

[jest]

[[jest]] [nie ma]

Łk 7,53 - J 8,11

[jest]

Łk 7,53-8,11 [jest]

13 Dz 8,37 Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. [nie ma] [nie ma]

Dz 8,37 I rzekł Filip: Jeźliż wierzysz z całego serca, wolnoć. A on odpowiedziawszy, rzekł: Wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży.

Dz 8,37 Eileen de o ilippov ei pisteueiv ex olhv thv kardiav exestin apokriyeiv de eipen pisteuw ton uion tou yeou einai ton ihsoun criston

14

Dz. 15,34 Lecz Sylas postanowił tam pozostać.

[nie ma] [nie ma]

Dz 15,34 Lecz Syli zdało się tam zostać.

Dz 15,34 edoxen de tw sila epimeinai autou

15 Rz 16,24 Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi, Amen. [nie ma] [nie ma]

Rz 16,24 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

Dz 16,24 h cariv tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn

16

1 J 4,3  Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.

[nie ma] [nie ma] 1 J 4,3 Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga; ale ten jest on duch antychrystowy, o którymeście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie.

1 J 4,3 kai pan pneuma o mh omologei ton ihsoun criston en sarki elhluyota ek tou yeou ouk estin kai touto estin to tou anticristou o akhkoate oti ercetai kai nun en tw kosmw estin hdh

17

Mk 10,24 A uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego!

[nie ma] [nie ma]

Mk 10,24 Tedy uczniowie zdumieli się nad temi słowami jego. Lecz Jezus zaś odpowiadając, rzekł im: Dziatki! jakoż jest trudno tym, co ufają w bogactwach, wnijść do królestwa Bożego.

Mk 10,24 oi de mayhtai eyambounto epi toiv logoiv autou o de ihsouv palin apokriyeiv legei autoiv tekna pwv duskolon estin touv pepoiyotav epi toiv crhmasin eiv thn basileian tou yeou eiselyein

18

J 6,47 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny.

[nie ma] [nie ma]

J 6,47  Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto w mię wierzy, ma żywot wieczny.

J 6,47 amhn amhn legw umin o pisteuwn eiv eme ecei zwhn aiwnion


Please do write if you have any questions or comments!

Home   English   Polish  Spanish  Contact